ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559

สอบวิทยุสมัครเล่น

แฮมมีดีได้รวบรวม ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี2559 ทั้งแบบอบรมและสอบหรือสอบอย่างเดียว มาไว้ที่นี่เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นของผู้ที่สนใจ ซึ่งการการจัดอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น จะจัดขึ้นทั่วประเทศหมุนเวียนกันไป โดยสมาคม/ชมรมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช.

ให้จัดการ อบรมและสอบ หรือ สอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น และ ในแต่ละรุ่นจะรับสมัครไม่เกิน 300 ที่นั่ง สำหรับการอบรมและสอบ และ750ที่นั่ง สำหรับการสอบ โดยไม่ต้องอบรม
ผู้สนใจสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับตัวเอง หากมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วก็เลือกสอบอย่างเดียว หรือหากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นดีพอก็ เลือกแบบอบรมและสอบ ซึ่งจะมีการอบรมโดยวิทยากรจากกสทช.ในช่วงเช้า และสอบในช่วงบ่าย

การสมัครผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายสนามสอบในปีเดียวกัน หากสนามแรกไม่ผ่าน และสามารถเลือกจังหวัดใดก็ได้ตามที่ผู้สมัครสะดวก เมื่อเลือกสนามสอบได้แล้ว ก็ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดกับผู้จัดสอบ เช่น การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการดำเนินการอื่นๆ ได้โดยตรงกับสมาคม/ชมรมที่จัดการสอบในสนามสอบนั้นๆได้โดยตรง
หากมีเข้อสงสัย สอบถามได้ครับ ยินดีตอบให้ หากไม่ทราบจะหาข้อมูลมาให้ครับ

ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น 2559
ชุมพร

16 ม.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

ติดต่อ T.077-501-199

นครราชสีมา

23 ม.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครราชสีมา (HS3AN)

ติดต่อ M.081-790-2548 / M.089-428-2541

เชียงใหม่

6 ก.พ. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)

ติดต่อ M.081-746-4625 / T.053-212167

กรุงเทพ

13 ก.พ. 59

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

ติดต่อ T.02-408-7985 / M.098-832-2522

สุรินทร์

5 มี.ค.59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS)

ติดต่อ M.081-725-0956 / M.081-760-3266

สระบุรี

19 มี.ค. 58

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี (HS1AR)

ติดต่อ M.081-759-7784 / M.087-298-2888

สกลนคร

2 เม.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)

ติดต่อ T.042-297-2090 / M.081-136-2110

ปทุมธานี

23 เม.ษ. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปทุมธานี (HS1AP)

ติดต่อ M.081-906-2664 / M.081-561-1728

ร้อยเอ็ด

14 พ.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด (HS4AR)

ติดต่อ M.081-939-3747 / M.081-391-9999

สมุทรสาคร

28 พ.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน (HS7AT)

ติดต่อ T.034-411-286 / M.086-174-9616

ฉะเชิงเทรา

11 มิ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (HS2AS)

ติดต่อ T.038-541-1145 / M.081-935-7469

สมุทรปราการ

25 มิ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (HS1AM)

ติดต่อ T.02-389-5550

ชลบุรี

26 มิ.ย. 59

สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC)

ติดต่อ T.0-3824-9163-4

ราชบุรี

29 ต.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)

ติดต่อ T.0-3232-5826 M.06-2816-2566

เลย

12 พ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย (HS4AL)

ติดต่อ M.08-9273-8860

กระบี่

26 พ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ (HS8AK)

ติดต่อ T.0-7562-1144 M.08-1788-3459

สุราษฎร์ธานี

24 ธ.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สุราษฎร์ธานี(HS8AS)

ติดต่อ M.08-1537-5111 M.08-7810-9109

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559
ชุมพร

9 ก.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

ติดต่อ T.077-501-199

ร้อยเอ็ด

23 ก.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด (HS4AR)

ติดต่อ M.081-939-3747 / M.081-391-9999

สระบุรี

6 ส.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี (HS1AR)

ติดต่อ M.081-759-7784 / M.087-298-2888

สุรินทร์

20 ส.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS)

ติดต่อ M.081-725-0956 / M.081-7603266

กรุงเทพ

10 ก.ย. 59

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

ติดต่อ T.02-408-7985 / M.098-832-2522

สมุทรปราการ

24 ก.ย. 59

จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สมุทรปราการ(HS1AM)

ติดต่อ T.0-2389-5550

สมุทรสาคร

25 ก.ย. 59

จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น แสงเทียน จ.สมุทรสาคร(HS7AT)

ติดต่อ T.0-3441-1286 / M.08-6174-9616

สุราษฎร์ธานี

8 ต.ค. 59

จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สุราษฎร์ธานี(HS8AS)

ติดต่อ M.08-1537-5111 / M.08-7810-9109

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร สอบวิทยุสมัครเล่น ประกอบด้วย

 1. ใบสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
 2. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ จํานวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
 5. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล คํานําหน้า หรือตําแหน่ง จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 6. ค่าสมัครอบรมและสอบท่านละ 1000 บาท หรือ ค่าสมัครสอบอย่างเดียว ท่านละ 300 บาท

***หมายเหตุ***
การสมัครอบรมและสอบหรือสมัครสอบวิทยุสมัครเล่น ให้ผู้สมัครติดต่อกับสมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเล่น ที่ดำเนินการจัดอบรมและสอบในแต่ละสนามโดยตรง
ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่สำคัญ อาทิ ค่าใช้จ่ายโดยรวม การเดินทาง สถานที่สอบ เป็นต้น(อาจเปลี่ยนแปลง)

–ตารางอบรมและสอบที่ แฮมมีดี นำมาแสดง อัพเดทมาจากการเว็บไซต์ –www.nbtc.go.th–

About the author /


Related Articles

 • krupound

  สนใจศึกษาครับ เดี๋ยวลองหาที่สอบแถวปทุมธานีดู

  • web_hamme_d

   ปทุมธานี มีเปิดสอบครั้งต่อไป วันที่ 22ก.พ.57 ครับ
   แนะนำให้ลองติดต่อทางผู้จัดสอบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ เพราะคนจะเต็มเร็วมาก
   ติดขัดตรงไหนปรึกษาได้ครับ

 • Pingback: ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น Ham ปี 56-57 | กู้ภัยตำรวจทางหลวงขอนแก่น()

 • กนกกาญจน์ กวางแก้ว

  สอบที่สมุทรสาครเดือน พฤษภาคม 57 เต็มหรือยังคะ? อยากสอบด้วยอ่ะค่ะ

  • web_hamme_d

   ลองติดต่อสมาคมโดยตรงเลยนะครับ รีบๆติดต่อแต่เนิ่นๆนะ

 • tumza

  ในกรุงเทพมีบ้างไมคับ…ผมอยู่แถวยานบางแคคับมีสอบบ้างไม….

  • web_hamme_d

   เท่าที่เห็นตอนนี้ยังไม่มีครับ
   พื้นที่ใกล้เคียงคือ สมุทรปราการ และปทุมธานีครับ ลองติดต่อดูนะ ^_^

 • วิทยา

  ทำไมบางที่จึงเต็มเร็วมากเลยครับ อย่างเช่นที่ จ.สมุทรสาคร สอบ พ.ค.๕๗ วันนี้ ๒๔ ก.พ.๕๗ โทรไปสอบถาม ได้รับแจ้งว่าเต็มแล้ว ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ

  • web_hamme_d

   ปัจจุบันมีคนอยากเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเยอะมากๆครับ สนามสอบแต่ละที่จึงเต็มเร็วแบบที่หลายคนคาดไม่ถึง
   ถ้าให้แนะนำคงต้องบอกว่า ต้องเช็คตารางสอบไว้แต่เนิ่นๆครับ เช็คล่วงหน้าไปเยอะๆเลย ยิ่งถ้าครึ่งปีหลังนี่สามารถเช็คได้ข้ามปี แล้วรีบติดต่อสมาคม
   หรือไม่ลองพยายามติดตามข่าวจากสมาคมอีกครั้ง เพราะบางสนามอาจมีการเปิดสอบรุ่นที่2ต่อกันครับ

 • wannarat

  สมุทรสาครมีสอบอีกเมื่อไหร่ครับ

 • มุ้ย

  สมุทรสาครมีสอบอีกเมื่อไหร่ครับ

  • web_hamme_d

   ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันครับ
   แต่ในกรณีนี้ สมุทรสาคร เพิ่งสอบไป ให้เดาไว้ได้เลยว่าครั้งต่อไป ปี58 แน่นอนครับ แต่เดือนไหนนั้น ถ้าทราบแล้วจะรีบบอกครับ

  • คอนซายก้นแก้วสมุทรสาคร

   วันที่26กันยาปี2558ครับจังหวัดสมุทรสาครครับ

 • ราชสิงห์47

  ผมอยู่ กทม.ต้องไปสอบที่สมุทปราการใช่ไหมคับ

  • web_hamme_d

   ถ้า ณ ตอนนี้ สมุทรปราการก็เป็นสนามสอบที่ใกล้ กทม. ที่สุดล่ะครับ สนามอื่นก็สอบได้นะครับ แล้วแต่เราสะดวก

 • paitoon

  ตารางสอบ ปี 2558 มารึยังคับ ผมอยู่เชียงใหม่ – ลำพูน อยากทราบวันสอบคับ

  • web_hamme_d

   ตอนนี้ยังไม่เห็นมีอัพเดทออกมานะครับ

   • paitoon

    อ่อ คับ ขอบคุณมากคับ

 • power01

  ที่ปทุมธานีสมัครเติมยังคับเพราะติดต่อไม่ได้

  • web_hamme_d

   ขอโทษที่ตอบช้าครับ

   สนามสอบนี้ เต็มมานานแล้วนะครับ

   ผมโทรไป 2ครั้ง ครังแรกบอกว่า ยังไม่เปิด
   โทรครั้งที่สอง บอกว่าใกล้เต็มแล้ว

   ว่างๆลองแวะไปที่ http://www.facebook.com/web.hamme.D ดูนะครับ หากผมตอบช้าไป

   ขอบคุณครับ

 • Pingback: Gregory Smith()

 • Surapong Klinmahom

  ผมไปสอบที่กบินประมาณปี31แล้วมีร้านขายว.โทรมาบอกว่าผมสอบได้แต่เขาเอาใบประกาศมาไว้ที่เขาถ้าผมไปเอาผมต้องซื้อว.เขา ผมอยากรู้ว่าผมจะสอบไหม่ดีหรือทำยังไง

  • web_hamme_d

   ขอโทษทีตอบช้านะครับ โพสมันรันออกไปเลยไม่เห็นโพสคำถาม

   เรื่องที่ถามมา สอบใหม่ไม่ได้ครับ ผิดระเบียบเรื่องคุณสมบัติ เท่าที่นึกออกตอนนี้คุณอาจแจ้งความเอกสารหาย แล้วนำใบแจ้งความไปขอออกใบประกาศใหม่ที่กสทช.ในพื้นที่ครับ

   ว่าแต่ทำไมร้านขายวิทยุร้านนั้นถึงมีสิทธิ์มายึดใบอนุญาตครับ เขาไม่มีสิทธิ์ คุณแจ้งความเอาผิดได้นะครับ

   โอกาสหน้าแวะไปทักที่ http://www.facebook.com/web.hamme.D ก็ได้นะครับ ถ้าเห็นว่าผมตอบช้าเกินไป

   ขอบคุณครับ

 • วง นรง

  อายุ15ปี สอบได้ไหม

  • web_hamme_d

   ได้ครับ

HMD Channal

Instagram

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร