ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560

สอบวิทยุสมัครเล่น

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี2560 ที่เว็บไซต์

แฮมมีดีได้รวบรวมไว้ ทั้งแบบอบรมและสอบและแบบสอบอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาตารางสอบวิทยุสมัครเล่นของผู้ที่สนใจ ซึ่งการการจัดอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น จะจัดขึ้นทั่วประเทศหมุนเวียนกันไป โดยสมาคม/ชมรมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆซึ่งควบคุมและกำกับโดยกสทช.

ให้จัดการ อบรมและสอบ หรือ สอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น และ ในแต่ละรุ่นจะรับสมัครไม่เกิน 300 ที่นั่ง สำหรับการอบรมและสอบ และ750ที่นั่ง สำหรับการสอบ โดยไม่ต้องอบรม
ผู้สนใจสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับตัวเอง หากมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วก็เลือกสอบอย่างเดียว หรือหากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นดีพอก็ เลือกแบบอบรมและสอบ ซึ่งจะมีการอบรมโดยวิทยากรจากกสทช.ในช่วงเช้า และสอบในช่วงบ่าย

การสมัครผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายสนามสอบในปีเดียวกัน หากสนามแรกไม่ผ่าน และสามารถเลือกจังหวัดใดก็ได้ตามที่ผู้สมัครสะดวก เมื่อเลือกสนามสอบได้แล้ว ก็ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดกับผู้จัดสอบ เช่น การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการดำเนินการอื่นๆ ได้โดยตรงกับสมาคม/ชมรมที่จัดการสอบในสนามสอบนั้นๆได้โดยตรง
หากมีเข้อสงสัย สอบถามได้ครับ ยินดีตอบให้ หากไม่ทราบจะหาข้อมูลมาให้ครับ

ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น ประจำปี2560 รับสมัครไม่เกิน 300คน
สมุทรสงคราม

21 ม.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสงคราม (HS7AM)

ติดต่อ M.081-015-5504 / 061-606-3681

อ่างทอง

25 ก.พ. 60 <== แก้ไขวันที่ตามประกาศกสทช.

สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง (HS1AT)

ติดต่อ M.089-801-9656

นครปฐม

18 ก.พ. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม (HS7AN)

ติดต่อ M.080-445-6599

มุกดาหาร

4 มี.ค. 60

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร (HS4AD)

ติดต่อ M.089-623-9957 / 091-789-7473

นครศรีธรรมราช

18 มี.ค.60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)

ติดต่อ T.075-312-155 / M.081-956-2053

ปทุมธานี

1 เม.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปทุมธานี (HS1AP)

ติดต่อ M.081-906-2664 / M.081-561-1728

เชียงใหม่

29 เม.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC)

ติดต่อ M.081-746-4625 / T.053-212-167

สกลนคร

13 พ.ค. 60

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)

ติดต่อ T.042-972-090 / M.081-974-5857

กรุงเทพฯ

27 พ.ค. 60

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

ติดต่อ M.081-939-3747 / M.081-391-9999

ฉะเชิงเทรา

10 มิ.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (HS2AS)

ติดต่อ T.038-541-1145 / M.081-935-7469

ประจวบคีรีขันธ์

17 ต.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (HS2AS)

ติดต่อ T.038-541-1145 / M.081-935-7469

อุบลราชธานี

28 ต.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี (HS3AU)

ติดต่อ M.089-242-1840

ระยอง

4 พ.ย. 60

สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจ.ระยอง (HS2AR)

ติดต่อ M.081-857-7277

สุรินทร์

18 พ.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS)

ติดต่อ M.081-725-0956, 081-760-3266

สุพรรณบุรี

2 ธ.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี (HS7AS)

ติดต่อ M.086-808-1746

นนทบุรี

3 ธ.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (HS7AS)

ติดต่อ M.081-618-6627, 094-419-6999

สมุทรสาคร

16 ธ.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นเเสงเทียน (HS7AT)

ติดต่อ T.034-411-286, M.086-174-9616

มหาสารคาม

23 ธ.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม (HS4AM)

ติดต่อ M.080-774-4492, 089-840-3138

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น ประจำปี2560 รับสมัครไม่เกิน 750คน
นครศรีธรรมราช

24 มิ.ย.60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)

ติดต่อ T.075-312-155 / M.081-956-2053

อยุธยา

15 ก.ค. 60

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา (HS1AY)

ติดต่อ M.089-415-4154

เชียงใหม่

29 ก.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)

ติดต่อ M.081-746-4625 / T.053-212-167

กรุงเทพ

5 ส.ค. 60

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

ติดต่อ T.02-408-7985 / M.098-832-2522

ฉะเชิงเทรา

26 ส.ค. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (HS2AS)

ติดต่อ T.038-541-1145 / M.081-935-7469

นนทบุรี

2 ก.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนนทบุรี (HS1AN)

ติดต่อ M.081-618-6627, 094-419-6999

สมุทรปราการ

9 ก.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (HS1AM)

ติดต่อ T.02-389-5550

มหาสารคาม

23 ก.ย. 60

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม (HS4AM)

ติดต่อ M.080-774-4492, 089-840-3138

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร สอบวิทยุสมัครเล่น ประกอบด้วย

  1. ใบสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
  2. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ จํานวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
  5. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล คํานําหน้า หรือตําแหน่ง จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  6. ค่าสมัครอบรมและสอบท่านละ 1000 บาท หรือ ค่าสมัครสอบอย่างเดียว ท่านละ 300 บาท

***หมายเหตุ***
การสมัครอบรมและสอบหรือสมัครสอบวิทยุสมัครเล่น ให้ผู้สมัครติดต่อกับสมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเล่น ที่ดำเนินการจัดอบรมและสอบในแต่ละสนามโดยตรง
ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่สำคัญ อาทิ ค่าใช้จ่ายโดยรวม การเดินทาง สถานที่สอบ เป็นต้น(อาจเปลี่ยนแปลง)

–ตารางอบรมและสอบที่ แฮมมีดี นำมาแสดง อัพเดทมาจากการเว็บไซต์ –www.nbtc.go.th–

HMD Channal

Instagram

The access_token provided is invalid.

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร