ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559-2560

สอบวิทยุสมัครเล่น

แฮมมีดีได้รวบรวม ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี2559 ทั้งแบบอบรมและสอบหรือสอบอย่างเดียว มาไว้ที่นี่เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นของผู้ที่สนใจ ซึ่งการการจัดอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น จะจัดขึ้นทั่วประเทศหมุนเวียนกันไป โดยสมาคม/ชมรมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช.

ให้จัดการ อบรมและสอบ หรือ สอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น และ ในแต่ละรุ่นจะรับสมัครไม่เกิน 300 ที่นั่ง สำหรับการอบรมและสอบ และ750ที่นั่ง สำหรับการสอบ โดยไม่ต้องอบรม
ผู้สนใจสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับตัวเอง หากมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วก็เลือกสอบอย่างเดียว หรือหากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นดีพอก็ เลือกแบบอบรมและสอบ ซึ่งจะมีการอบรมโดยวิทยากรจากกสทช.ในช่วงเช้า และสอบในช่วงบ่าย

การสมัครผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายสนามสอบในปีเดียวกัน หากสนามแรกไม่ผ่าน และสามารถเลือกจังหวัดใดก็ได้ตามที่ผู้สมัครสะดวก เมื่อเลือกสนามสอบได้แล้ว ก็ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดกับผู้จัดสอบ เช่น การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการดำเนินการอื่นๆ ได้โดยตรงกับสมาคม/ชมรมที่จัดการสอบในสนามสอบนั้นๆได้โดยตรง
หากมีเข้อสงสัย สอบถามได้ครับ ยินดีตอบให้ หากไม่ทราบจะหาข้อมูลมาให้ครับ

ตารางอบรมเเละสอบ วิทยุสมัครเล่นขั้นต้นปี60

ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น 2559
ชุมพร

16 ม.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

ติดต่อ T.077-501-199

นครราชสีมา

23 ม.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครราชสีมา (HS3AN)

ติดต่อ M.081-790-2548 / M.089-428-2541

เชียงใหม่

6 ก.พ. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)

ติดต่อ M.081-746-4625 / T.053-212167

กรุงเทพ

13 ก.พ. 59

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

ติดต่อ T.02-408-7985 / M.098-832-2522

สุรินทร์

5 มี.ค.59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS)

ติดต่อ M.081-725-0956 / M.081-760-3266

สระบุรี

19 มี.ค. 58

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี (HS1AR)

ติดต่อ M.081-759-7784 / M.087-298-2888

สกลนคร

2 เม.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)

ติดต่อ T.042-297-2090 / M.081-136-2110

ปทุมธานี

23 เม.ษ. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปทุมธานี (HS1AP)

ติดต่อ M.081-906-2664 / M.081-561-1728

ร้อยเอ็ด

14 พ.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด (HS4AR)

ติดต่อ M.081-939-3747 / M.081-391-9999

สมุทรสาคร

28 พ.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน (HS7AT)

ติดต่อ T.034-411-286 / M.086-174-9616

ฉะเชิงเทรา

11 มิ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (HS2AS)

ติดต่อ T.038-541-1145 / M.081-935-7469

สมุทรปราการ

25 มิ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (HS1AM)

ติดต่อ T.02-389-5550

ชลบุรี

26 มิ.ย. 59

สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC)

ติดต่อ T.0-3824-9163-4

ราชบุรี

29 ต.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)

ติดต่อ T.0-3232-5826 M.06-2816-2566

เลย

12 พ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย (HS4AL)

ติดต่อ M.08-9273-8860

กระบี่

26 พ.ย. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ (HS8AK)

ติดต่อ M.08-8373-1649 (นายทะเบียน)
08-1788-3549 T.0-7562-1144

สุราษฎร์ธานี

24 ธ.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สุราษฎร์ธานี(HS8AS)

ติดต่อ M.08-1537-5111 M.08-7810-9109

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559
ชุมพร

9 ก.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

ติดต่อ T.077-501-199

ร้อยเอ็ด

23 ก.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด (HS4AR)

ติดต่อ M.081-939-3747 / M.081-391-9999

สระบุรี

6 ส.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี (HS1AR)

ติดต่อ M.081-759-7784 / M.087-298-2888

สุรินทร์

20 ส.ค. 59

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS)

ติดต่อ M.081-725-0956 / M.081-7603266

กรุงเทพ

10 ก.ย. 59

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

ติดต่อ T.02-408-7985 / M.098-832-2522

สมุทรปราการ

24 ก.ย. 59

จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สมุทรปราการ(HS1AM)

ติดต่อ T.0-2389-5550

สมุทรสาคร

25 ก.ย. 59

จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น แสงเทียน จ.สมุทรสาคร(HS7AT)

ติดต่อ T.0-3441-1286 / M.08-6174-9616

สุราษฎร์ธานี

8 ต.ค. 59

จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สุราษฎร์ธานี(HS8AS)

ติดต่อ M.08-1537-5111 / M.08-7810-9109

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร สอบวิทยุสมัครเล่น ประกอบด้วย

  1. ใบสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
  2. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ จํานวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
  5. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล คํานําหน้า หรือตําแหน่ง จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  6. ค่าสมัครอบรมและสอบท่านละ 1000 บาท หรือ ค่าสมัครสอบอย่างเดียว ท่านละ 300 บาท

***หมายเหตุ***
การสมัครอบรมและสอบหรือสมัครสอบวิทยุสมัครเล่น ให้ผู้สมัครติดต่อกับสมาคมหรือชมรมวิทยุสมัครเล่น ที่ดำเนินการจัดอบรมและสอบในแต่ละสนามโดยตรง
ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่สำคัญ อาทิ ค่าใช้จ่ายโดยรวม การเดินทาง สถานที่สอบ เป็นต้น(อาจเปลี่ยนแปลง)

–ตารางอบรมและสอบที่ แฮมมีดี นำมาแสดง อัพเดทมาจากการเว็บไซต์ –www.nbtc.go.th–

HMD Channal

Instagram

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร